Forretningsorden for Samarbejdsudvalget

Regelgrundlag

§ 1. Samarbejdsudvalget udøver sit virke i henhold til Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner (CIR nr 9209 af 29/04/2005 (Gældende)) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (2002/14/EF af 11. marts 2002) om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab.

Samarbejdsudvalgets opgaver: information, drøftelse og medbestemmelse

§ 2. Samarbejdsudvalget skal være et forum for information og drøftelse mellem ledelse og medarbejdere om arbejds- og personaleforhold, efteruddannelse og kompetenceudvikling, skoleudvikling og skolens placering i det fynske uddannelsesbillede samt skolens økonomiske situation. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt og på en sådan måde, at der bliver gode muligheder for en grundig drøftelse, og således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens beslutninger.

Stk. 2. Følgende emner sættes på dagsordenen enten i SU eller i SUs underudvalg, når det er relevant i forhold til sagernes behandling i de besluttende organer, således at en udtalelse kan foreligge forud for disse organers afgørelse af sagerne:

  • Skolens budget for så vidt angår overordnede prioriteringer.
  • Større byggesager.
  • Skolens målsætning og strategier samt revidering af disse.

Stk. 3. Samarbejdsudvalget kan i enighed fastlægge retningslinjer for arbejds- og personaleforhold.

Stk. 4. Samarbejdsudvalget foranlediger, at der blandt samtlige medarbejdere vælges et stemmeberettiget medlem og et ikke-stemmeberettiget medlem til skolens bestyrelse.

Samarbejdsudvalgets sammensætning

§ 3. Antallet af medlemmer i Samarbejdsudvalget fastsættes gennem forhandling mellem rektor og repræsentanter for de forhandlingsberettigede personaleorganisationer.

Stk. 2. Rektor er født medlem af Samarbejdsudvalget. Rektor udpeger blandt de medarbejdere, der har ledelsesfunktioner, 2-3 andre medlemmer som repræsentanter for gymnasiets ledelse.

Stk. 3. Gymnasiets forhandlingsberettigede personaleorganisationer vælger medlemmer så vidt muligt blandt de på gymnasiet anmeldte tillidsrepræsentanter. Antallet kan variere fra 6-8 afhængig af, om der er tillidsrepræsentanter med, jf. §3, stk. 1. Såfremt der skal vælges flere medlemmer end der er tillidsrepræsentanter, eller såfremt personalegruppen ikke har en tillidsrepræsentant, vælges disse blandt gymnasiets medarbejdere i øvrigt.

Stk. 4. Medlemmerne vælges for en periode af 2 år ad gangen. Genvalg kan foretages.

Stk. 5. Der vælges suppleanter for Samarbejdsudvalgets medlemmer efter tilsvarende regler.

Stk. 6. Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, ophører den pågældendes medlemskab af Samarbejdsudvalget.

Stk. 7. Rektor er født formand for Samarbejdsudvalget.

Stk. 8. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne for to år ad gangen. Genvalg kan foretages.

Indkaldelse til møder

§ 4. Der afholdes ordinære møder efter behov, dog således at der mindst holdes to møder i hvert semester.

Stk. 2. Formanden og næstformanden fastsætter tidspunktet for de ordinære møder.

Stk. 3. Formanden, henholdsvis næstformanden, henholdsvis én tredjedel af medlemmerne kan kræve et ekstraordinært møde indkaldt til afholdelse inden ti dage til behandling af en sag, der ikke med rimelighed kan afvente det næste ordinære møde.

Stk. 4. Formanden og næstformanden fastsætter dagsordenen for møderne. Ethvert medlem kan indtil fire dage før mødet kræve et punkt optaget på dagsordenen.

Stk. 5. Mødeindkaldelse, dagsorden og bilag udsendes om muligt senest otte dage inden mødet til medlemmerne og suppleanterne. Udsendelsen sker, når dette er praktisk, elektronisk.

Stk. 6. Mødeindkaldelse, dagsorden og bilag lægges på O365. Formanden og næstformanden kan i særlige tilfælde beslutte, at bilag fremlægges til gennemsyn for medlemmerne på skolens administration.

Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i møder

§ 5. Medlemmerne har pligt til at deltage i møderne.

Stk. 2. Et medlem kan ikke deltage i forhandlinger, hvis medlemmet har en særlig personlig interesse i sagen.

Stk. 3. Såfremt et medlem har lovligt forfald, indkalder det sin suppleant. Såfremt også suppleanten har lovligt forfald, meddeles dette til Samarbejdsudvalgets formand.

Stk. 4. Mødet ledes af formanden. Hvis denne har forfald, ledes det af næstformanden.

Stk. 5. Mødet er lukket, medmindre formanden bestemmer, at det skal være åbent.

Stk. 6. I tilfælde, hvor det findes at være af betydning for en sags behandling, kan formanden lade andre end Samarbejdsudvalgets medlemmer deltage i drøftelserne uden stemmeret.

Stk. 7. I tilfælde, hvor det findes at være af betydning for en sags behandling, kan såvel formanden som næstformanden indkalde sagkyndige, der deltager i drøftelserne uden stemmeret.

Stk. 8. Der kan i almindelighed kun behandles sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden.

Stk. 9. Andre sager, der har en hastende karakter, kan dog behandles, hvis alle de tilstedeværende medlemmer af Samarbejdsudvalget tiltræder dette.

Mødereferat

§ 6. Sekretæren udarbejder et mødereferat, som forhåndsgodkendes af formanden og næstformanden.

Stk. 2. Referatet skal indeholde oplysninger om, hvilke medlemmer der var til stede, dagsordenen, de væsentligste synspunkter i debatten og konklusionerne.

Stk. 3. Såfremt dele af referatet ikke er undergivet offentlighed, skal dette markeres klart.

Stk. 4. Det forhåndsgodkendte referat udsendes snarest muligt med e-post til godkendelse. Såfremt der ikke fremkommer indsigelser, betragtes referatet som godkendt otte dage efter udsendelsen.

Stk. 5. Eventuelle indsigelser udsendes ligeledes med e-post til godkendelse med en frist på otte dage.

Stk. 6. Såfremt referatet ikke bliver godkendt på denne måde, behandles det på det førstkommende ordinære møde i Samarbejdsudvalget.

Stk. 7. Det godkendte referat lægges på O365. Dette gælder ikke de dele, der ikke er undergivet offentlighed.

Underudvalg

§ 7. Samarbejdsudvalget kan nedsætte underudvalg med repræsentanter for ledelsen og for medarbejderne.

Stk. 2. Samarbejdsudvalget nedsætter en række faste udvalg, som er sagsbehandlende. De faste udvalg er Strategiudvalget, Aktivitetsudvalget, Æstetikudvalget, Koordinationsudvalget og Biblioteksudvalget.

Stk. 3. Samarbejdsudvalget fastsætter underudvalgenes kommissorium og sammensætning.