Midtfyns Gymnasiums definition af begrebet væredygtighed: Væredygtighed er at tage ansvar for egen væren – både fagligt, socialt og menneskeligt. Det vil sige, at det handler om at give vores elever redskaberne til at reflektere over deres syn på verden, deres faglighed, hinanden og dem selv.

Være faglig

På Midtfyns Gymnasium har vi fokus på den enkelte elevs faglige udvikling. Derfor tilbyder vi lektiehjælp, mentorordninger og talentpleje for de fagligt særligt stærke elever. Dette gør vi for altid at levere undervisning af høj faglig kvalitet, som motiverer til kritisk tænkning og videregående uddannelse.

Vi vægter fagligheden, fordybelsen og den enkelte elevs læring og dannelse. Vi arbejder med at styrke elevernes ’læredygtighed’, så de bliver gode til at tilegne sig viden. Vi udruster eleverne med evnen til at ville og kunne lære nyt i anderledes og omskiftelige rammer.

Vi vægter egenskaben at kunne indgå i et fagligt fællesskab og reflektere fagligt over et emne på en måde, der rækker ud over personlige holdninger. Derfor fordrer vi en tryg og sund lærings- og debatkultur, så alle elever motiveres og har lyst til at deltage i undervisningen.

Hvordan vil vi opnå det?

 • Vi vil styrke indsatsen for klasserumsledelse. Alle lærere har fokus på gruppedannelser, faste siddepladser og har blik for den enkelte elevs trivsel. Det primære ansvar ligger hos klassekoordinator, men alle klasseteamets lærere er aktive i understøttelsen af den gode klasserumskultur.
 • Vi vil gerne styrke lektieværkstedet, så flere elever deltager. Fordelene ved lektieværkstederne er mange og ikke kun faglige, men i høj grad også sociale.
 • Vi vil øge fokus på opgaver med innovation for øje og stille flere opgaver i undervisningen, der motiverer eleverne til at reflektere over gode og mindre gode løsninger og herudover stiller krav til deres refleksion og kritiske tænkning.

Tre punchlines: Du lærer ved at prøve - igen og igen. Vejledning på alle niveauer er en selvfølge. Vi dyrker alle fællesskaber - også de faglige.

Være sammen

Vi ser en stor værdi i et stærkt og trygt fællesskab. Vi dyrker fællesskabet på mange forskellige niveauer fra det store MfG-fællesskab, hvor vi er sammen på tværs af klasser og årgange, klassefællesskabet med udflugter og skolens mindre fællesskaber i f.eks. efter-skole-aktiviteter.

Vi styrker følelsen af samhørighed på gymnasiet, så alle årgange behandler hinanden respektfuldt og hjælper hinanden. Vi sætter trygge rammer for, at alle kan investere i og bidrage til fællesskabet og danne meningsfulde relationer. Vi har en vision om at etablere flere frie fællesskaber på skolen.

Vi anerkender elevernes forskellighed og hjælper dem derfor gennem mange forskellige typer af fællesskaber til at blive medborgere, der aktivt tager ansvar for sig selv og for andre. Gennem fællesskabet tror vi på, at de også kan blive klogere på sig selv.

Hvordan vil vi opnå det?

 • Vi vil understøtte eleverne i at skabe flere elevbårne frie fællesskaber efter skoletid. Dette arbejde starter i elevrådet, men skolens ledelse understøtter og bakker op om elevernes initiativer.
 • Vi vil hvert år have fokus på rummelighed og mangfoldighed i f.eks. aktivitetsudvalgets fællesarrangementer, undervisningsforløb eller forskellige happenings på skolen.
 • Vi vil sætte fokus på skolen som én helhed ved at eleverne har aktiviteter på tværs af årgange som workshopdage, idrætsdage eller fester.

Tre punchlines: Sammen står vi stærkere. Sammen bliver vi klogere. Her møder du fællesskaber.

Være dig

På Midtfyns Gymnasium er der plads til den enkelte. Vi understøtter rummelighed og diversitet. Elever og ansatte mødes med gensidig respekt og forståelse for hinandens forskelligheder og tager aktivt ansvar for fællesskabet. Eleverne skal styrkes i at have lyst til og mod på at udforske og udfordre anderledes tankegange og kulturer. Vi fordrer ligeværd, tolerance og aktiv deltagelse, så eleverne kan indgå fordomsfrit og empatisk i faglige og sociale fællesskaber.

Vi vil fremme trivslen hos den enkelte, da vi tror på, at man lærer bedst, når man har det godt og er tryg.

Hvordan vil vi opnå det?

 • Lærerne planlægger undervisningen, så eleverne kan deltage i klasserummet på forskellige niveauer og har en fornemmelse af at kunne bidrage til det faglige fællesskab.
 • Eleverne møder undervisningsforløb og fællesarrangementer, der italesætter vigtigheden af nuancer, forskellighed samt respekt for andres holdninger, kulturer og værdier.
 • Vi vil nedbringe elevernes fravær ved at motivere dem til at være mere til stede på skolen f.eks. ved at italesætte den enkelte elevs betydning for klassen både socialt og fagligt.

Tre punchlines: Her er der plads til (at være) dig. Trivsel er nøglen til læring. Vi bakker op om dig.

Være i verden

Vi vil uddanne elever til at have blik for det aftryk, de sætter i verden. Vi overvejer og indtænker bæredygtige alternativer på alle niveauer af gymnasiets organisering, og det grønne fokus skal kunne mærkes lige fra kantinedrift til undervisningens gennemførelse.

Undervisningen tager ofte udgangspunkt i emner, der har FNs verdensmål for øje. Vi danner og uddanner vores elever til at blive reflekterende verdensborgere, der tager ansvar for og er bevidste om den verden, de er en del af.

Udsyn og et internationalt blik har en central rolle. Udveksling, studieture, sprogrejser og samarbejde med skoler i andre lande skal derfor give vores elever blik for, at de er borgere i verden, og at de på tværs af lande og fag kan blive klogere på, hvordan de vil sætte deres aftryk i verden. Samtidig har vi en stærk tilknytning til lokalområdet og styrker relationen til det nære.

Hvordan vil vi opnå det?

 • Der skal oprettes en vidensbank, hvor lærerne kan dele og finde ideer til undervisning i FNs verdensmål.
 • Vi vil med hjælp fra skolens grønne udvalg se på flere bæredygtige alternativer i kantinedriften, skolens energiforbrug og andre grønne initiativer, der sætter fokus på en mere bæredygtig tankegang hos skolens elever. Elevrådet og elever skal være aktive i disse initiativer.
 • Vi skal have et fokuseret og styrket samarbejde med relevante skoler i Frankrig, Spanien, Tyskland og England, så vores internationale samarbejde styrkes ved primært at pege i retning af sprog, som skolen udbyder.

Tre punchlines: På MfG bliver du bevidst om de aftryk, du sætter i verden. At være i verden sætter aftryk i verden. På MfG har vi/får du udsyn.