Værd at vide om undervisning og eksamen

8047Bøger

Bøger til undervisning stilles til rådighed af skolen. Udleverede bøger skal indbindes, du skal skrive navn i og evt. bortkomne bøger skal erstattes. Lærerne udleverer bøgerne, og du skal altid skrive under på en kvitteringsliste, når du modtager en bog. Når en bog hjemkaldes, skal du selv sørge for at aflevere den på bogkontoret i blok 2. Ved afleveringen modtager du en kvittering, som det er en god ide at gemme.

I Lectio kan du se en liste over både de hjemkaldte bøger og de bøger, du alt i alt har fået udleveret. Hvis du mener, der er fejl i denne liste, skal du straks meddele det til bogkontoret. Det er vigtigt, at du hurtigt afleverer de hjemkaldte bøger, da andre klasser skal bruge dem.

Du kan låne enkeltbøger i forbindelse med opgaveskrivning, men kun gennem bogkontoret.

Bogkontorets åbningstid er hver dag i spisefrikvarteret: kl. 11.30 – 12.00, hvor du træffer den ansvarlige, Grethe Jørgensen.

Computer

IT indgår i undervisningen i alle fag og langt de fleste opgaver skal afleveres elektronisk og bliver rettet elektronisk.

Eksamen

Studentereksamen tages over alle tre år. Det vil sige, at du allerede kan komme op i dit første studentereksamensfag i 1.g. Efter 3.g har alle studenter været til eksamen i alt 10 gange. Nogle eksaminer er skriftlige, og nogle er mundtlige. Du kommer ikke til eksamen i alle fag, dette bestemmes af Undervisningsministeriet.

Eksamenstræning

Skolen gennemfører hvert år et kursus for elever med eksamensangst. Undervisningen foregår efter skoletid. Studievejlederne informerer nærmere.

Fravær

Der er mødepligt til alle former for undervisning og til fællestimer. Der er endvidere pligt til at aflevere de skriftlige opgaver, man får for i de enkelte fag. Derfor fører lærerne – via Lectio – regnskab med de enkelte elevers fravær fra timerne og manglende aflevering af skriftlige opgaver. Bliver forsømmelserne for mange, risikerer man at komme til eksamen i alle fag, eller i alvorlige tilfælde at blive bortvist fra skolen. Hvis du bliver syg eller af anden grund har været fraværende, skal du forklare baggrunden for fraværet på Lectio.

Fællesarrangementer

I løbet af et skoleår afholdes der 6 til 8 aktiviteter af forskellig slags. Det kan fx være foredrag om aktuelle emner, musikalske indslag eller teaterforestillinger.

Aktiviteterne sigter mod forskellige elevgrupper. Nogle er for hele skolen, andre for en bestemt årgang og enkelte for specielle hold.

IT-vejledning

Alle nye elever får en IT-introduktion. Her får I hjælp til at komme på skolens trådløse netværk og får en introduktion til bl.a. Lectio.

Har du problemer med skolens netværk eller programmer, du skal bruge i undervisningen kan du få hjælp af skolens IT-teknikere. Læs mere om hvor og hvornår, du kan finde teknikerne her.

Karakterer

To gange i løbet af skoleåret gives der standpunktskarakterer, og ved skoleårets slutning gives årskarakterer.

Lektiecafé 

I lektiecaféen er der hjælp at hente, først og fremmest til matematik. Lektiecaféen har åben hver torsdag i 4. modul.

Læs mere om lektiecaféen her.

Læse- og skrivevejledning

I gymnasiet skal du læse og skrive meget. Hos skolens læsevejledere, kan du få støtte til at forbedre din læsning og skrivning, hvis du synes, du har problemer med dette. Elever fra alle gymnasiets klassetrin kan henvende sig, og din studievejleder eller en af dine lærere kan formidle kontakten. I introduktionsforløbet vil alle 1.g-elever møde læsevejlederen i forbindelse med en screening/test, der skal afdække stave- og læsefærdigheder. Her vil du på frivillig basis efter behov få tilbudt individuel hjælp til at forbedre dig inden for disse områder.
Læs mere om læsevejlederne her.

Skema

Skema for din undervisning finder du på Lectio.

Studiecenter / bibliotek

Du kan frit benytte gymnasiets studiecenter i skoledagens løb. Udlån fra biblioteket sker ved selvbetjening. Studiecentret har en afdeling med håndbøger og opslagsværker. Bøgerne her er kun til brug på stedet. Studiecentrets faguddannede bibliotekar, Esther, hjælper dig gerne med at søge materialer på biblioteket. Hvis du har brug for materialer fra andre biblioteker kan det bestilles til dig. Esther vejleder også i litteratur- og informationssøgning på nettet.

Studievejledning

Skolens studievejledere har faste træffetider og kan desuden træffes efter aftale. Studievejledningen har fokus på gennemførelsen af gymnasiet. Hver klasse har tilknyttet en studievejleder, der følger klassen i hele gymnasieforløbet. Studievejledningen foregår dels som kollektiv vejledning i klassen og dels ved individuelle samtaler.

Læs mere om studievejlederne her.