Alkohol- og rusmiddelpolitik

ALMINDELIG POLITIK

Det er skolens holdning, at lærere og elever har ansvar for hinanden, både når det gælder menneskelig udvikling og trivsel, og når det gælder det faglige udbytte af undervisningen.

Skolen vil gerne være ramme for et positivt socialt fællesskab og udfoldelse af ungdomskulturen. Mener skolen, at en elev af forskellige årsager, herunder indtagelse af alkohol eller andre rusmidler, er forhindret i at få fuldt udbytte af undervisningen, vil dette blive taget op i en samtale med studievejlederen.

Skolen skal sikre, at eleverne får relevant viden om rusmidler, og at der skabes rammer for samtale og udveksling af holdninger på dette område, så eleverne kan få et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler.

Skolen forpligter sig derfor til at afholde et oplysende arrangement om alkohol og andre rusmidler i 1.g. Det tilstræbes, at dette arrangement følges op i relevante fag (bl.a. studievejledning) med henblik på at skabe rum for uddybende dialog om ungdomskultur og samværsformer i forhold til brug af rusmidler.

Studievejlederne orienterer i 1.g om skolens alkohol- / rusmiddelpolitik.

Det skal gøres tydeligt for hver enkelt elev og medarbejder på skolen, hvor man kan henvende sig, hvis der er behov for rådgivning og støtte.

GÆLDENDE REGLER

Der må ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler i skoletiden.

Eleverne deltager aktivt i undervisningen og må derfor ikke møde påvirkede af nogen form for rusmidler. Dette gælder også for programmet på ekskursioner og studierejser.

Ved studierejser og ekskursioner træffes der på et tidligt tidspunkt aftaler mellem lærere og klasse om de nærmere regler for turen.

Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på hytteturen i 1.g.

Festerne arrangeres efter retningslinjer, som forhandles mellem rektor og Humlebien. Ved festerne udskænkes kun fadøl og vin. Lærere eller forældre står i baren, og der udskænkes ikke til stærkt berusede personer. Det er et fælles ansvar at tage vare på hinanden.

Det tilstræbes, at der laves caféer efter forskellige modeller, der appellerer bredt og fokuserer på samvær på tværs af klasserne.

Desuden har MfG tiltrådt de fælles rammer for afholdelse af studieture, fester, cafeer og andre sociale arrangementer på de fynske gymnasier, Det fynske alkoholkodeks