GENERELT OM UDVALGENE

Udvalgsstruktur

Midtfyns Gymnasiums udvalg er organisatorisk placeret i SU-strukturen. Udvalgene er sagsbehandlende og har beslutningskompetence iflg. principperne for Samarbejdsudvalgets virke. Ved siden af SU-strukturen er placeret Pædagogisk Råd & Forum, som er forum for temamøder om pædagogik og skolens udvikling. PRF høres og har udtaleret vedr. de overordnede retningslinier mht. pædagogik og skoleudvikling.

Formål

Formålet med udvalgene på skolen er at sikre

 1. at der træffes beslutninger til gavn for skolens udvikling
 2. en effektiv sagsbehandling
 3. gode rammer om elevernes og medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse

Dette sker ved

 • at uddelegere kompetence og ansvar til udvalgene
 • at inddrage eleverne og medarbejderne i alle vigtige beslutninger på skolen
 • at udvalgene informerer effektivt overfor de øvrige medarbejdere og de øvrige elever om de forhold, der drøftes i udvalgene

Ansvar og ledelse

Uddelegeringen af kompetence og ansvar til udvalgene og princippet om elevernes og medarbejdernes medindflydelse ændrer ikke ved det forhold, at det er bestyrelsen, der gennem rektor har det overordnede ansvar for skolen og for skolens udvikling.

Samarbejdet i udvalgene

Udvalgsarbejdet bygger på principperne for Samarbejdsudvalgets arbejde. Et frugtbart samarbejde i udvalgene forudsætter

 • at udvalgene informeres om, drøfter og evt. træffer beslutning om alle sager, der hører under deres arbejdsområde
 • at et udvalg kun kan beslutte i enighed
 • et hvert medlem af et udvalg har ret til at bringe en sag til høring i sit bagland
 • at der er klarhed over udvalgets kompetence og over den enkeltes rolle i arbejdet
 • at udvalgsmedlemmerne vælges af de tre parter på skolen
  1. ledelsen
  2. medarbejderne, hhv. lærere og TAP´ere
  3. eleverne
 • at de tre parter henter deres mandat til arbejdet i deres respektive grupper

Udvalgenes forretningsorden (overordnede principper)

 • Udvalg konstituerer sig inden medio maj med en formand, som altid er en lærer.
 • Ledelsesrepræsentanten eller formanden er ansvarlig for mødeindkaldelser (med mindst 1 uges varsel), og udvalgssekretæren sørger for, at der udarbejdes et referat, som offentliggøres på fronter.
 • Alle medarbejdere kan ved henvendelse til formanden ønske et punkt optaget på dagsordenen i det relevante udvalg.
 • Ethvert udvalgsmedlem kan kræve udvalget indkaldt med normalt varsel.
 • Udvalget definerer i starten af skoleåret fokusområder i henhold til skolens mål og indsatsområder og afrapporterer i PRF ved skoleårets afslutning.
 • Udvalget afleverer i efteråret ønsker til Udviklingsudvalget vedr. næste års budget.
 • Et udvalg kan nedsætte underudvalg og projektgrupper, eller to eller flere udvalg kan nedsætte tværgående arbejdsgrupper. Til underudvalg eller arbejdsgrupper kan evt. knyttes medlemmer udenfor udvalgets kreds.
 • Et udvalg kan ikke drøfte personsager.