Værd at vide om udvalg m.m.

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget planlægger aktiviteter for eleverne – f.eks. fællesarrangementer, idrætsdage, koncerter og fester – og råder over elevaktivitetskontoen. I udvalget sidder 3 elever, 3 lærere, 1 TAP og 1 inspektor.

Bestyrelsen

Skolebestyrelsen har ansvaret for fastlæggelse af skolens overordnede visioner og mål samt udarbejdelse af skolens vedtægter og budget. I bestyrelsen sidder bl.a. to elevrepræsentanter.

Biblioteksudvalget

Biblioteksudvalget fungerer som et rådgivende organ for bibliotekaren. Her diskuteres bl.a. bibliotekets daglige drift og budget samt tiltag i forhold til bibliotekets indretning og aktiviteter. Udvalget er desuden det forum, hvor den pædagogiske formidling mellem bibliotek, administration, lærere, elever og ledelse koordineres. I udvalget sidder bibliotekaren, 3 lærere, 1 TAP, 2 repræsentanter for elevrådet og 1 repræsentant for skolens ledelse.

Caféudvalget

Caféudvalget består af elever, der vælges ved skoleårets start. Der holdes elevcafé ca. 4 fredage om året for skolens elever. Det er en eftermiddagscafé, hvor der hygges og snakkes evt. med musik/band som baggrund. Der kan bl.a. købes øl, vand og sandwich.

Elevrådet

Elevrådet er en af elevernes veje til at få indflydelse på skolens hverdag. Hver klasse udpeger inden d. 1.9. en repræsentant og en suppleant til elevrådet. Elevrådets møder er åbne for alle interesserede elever, og møderne afholdes i lokale 2.13.

Elevrådet udtaler sig til rektor om generelle forhold, der vedrører elevernes hverdag og det sociale liv uden for undervisningen, og elevrådet kan selv fremsætte forslag og ønsker, f.eks. om indretning og udsmykning af lokaler m.v. Herudover sikrer elevrådet sin indflydelse på alle beslutninger, herunder også beslutninger om undervisningens tilrettelæggelse og evaluering, ved at udpege og holde tæt kontakt til elevernes repræsentanter i de forskellige råd og udvalg. Elevrådet arbejder i øvrigt tæt sammen med elevråd fra andre skoler i mange sammenhænge.

Introduktionsudvalget

Introduktionsudvalget planlægger introduktionsforløbet for nye 1.g-klasser. I udvalget sidder lærere, elever og en ledelsesrepræsentant.

Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget organiserer arrangementer og møder i Pædagogisk Råd og Forum (PRF), udarbejder dagsorden og leder møderne. Et af medlemmerne er formand for PRF. Medlemmerne er 1-2 repræsentanter fra Pædagogisk Udvalg og 1-2 repræsentanter fra Udviklingsudvalget

MFG’S venner

MfG’s Venners bestyrelse tager løbende stilling til ansøgninger om støtte til særlige kulturelle aktiviteter på skolen. Vennernes bestyrelse består af 1 ledelsesrepræsentant, 2 TAP´er, 2 lærere og 2 elever.

Pædagogisk råd og forum

PRF er et forum bestående af alle lærere, hvor spørgsmål af fælles pædagogisk karakter diskuteres. Også eleverne er repræsenteret i PRF.

Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget er et forum for information og drøftelse mellem ledelse og medarbejdere. Udvalgets opgave er at drøfte arbejds- og personaleforhold, efteruddannelse og kompetenceudvikling, skoleudvikling og skolens placering i det fynske uddannelsesbillede samt skolens økonomiske situation. Udvalget består af 3 ledelsesrepræsentanter, 4 lærere, 3 TAP, 2 elever.

Skolefonden

Skolefondens formål er at yde økonomisk støtte til elever ved MfG ud fra sociale kriterier, som er fastlagt i fundatsen. Økonomisk støtte gives til formål med tilknytning til MfG´s aktiviteter, f.eks. ekskursioner. Bestyrelsen består af 3 elever og 2 repræsentanter for skolens personale. Ansøgningsskemaer fås på kontoret.

Strategiudvalget

Strategiudvalg står for i samspil med ledelse, bestyrelse og skolens medarbejdere at udarbejde en samlet strategi og handleplan, der både integrerer det pædagogiske, det økonomisk/praktiske og det skolestrategiske.

Strategiudvalget står således for at udarbejde de overordnede linjer for:

 • Pædagogisk udvikling (udviklingsprojekter ift. undervisningen og udvikling af studieretningsgymnasiet)
 • Kompetenceudvikling af lærerne ift. udfordringer i undervisningen og reformens krav.
 • Kvalitetsarbejde
 • Ekstern kommunikation
 • Budget og prioritering af ressourcer
 • “Årshjul” for møder om budgetter og strategi

Konkrete indsats- og arbejdsområder kan helt eller delvis overlades til projektarbejdsgrupper, som nedsættes i PRF. Strategiudvalget fastlægger i samarbejde med projektgruppen kompetence, tidsplan og kommissorium. Det er strategiudvalgets ansvar at projekterne holder sig inden for de overordnede linjer og hermed sikre strategisk retning, ligesom udvalget kan initiere indsatser, som “passer ind i” skolens strategi.

Udvalget består af:

 • Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen
 • Webredaktør
 • 3 lærere (heraf en fra KU)
 • 2 elever
 • 2 ledelsesrepræsentanter
 • Økonomimedarbejder

Æstetikudvalget

Æstetikudvalget tager vare på skolens æstetiske indtryk, f.eks. indkøb af kunstværker. Udvalget består af 3 lærere, 1 elev, 1 TAP og en ledelsesrepræsentant.

Årsfestudvalget

Årsfestudvalget nedsættes af Aktivitetsudvalget. Udvalget planlægger skolens fødselsdagsfest. I udvalget sidder også elever.