Forretningsorden for Pædagogisk Råd & Forum

Regelgrundlag og sammensætning

§ 1. I henhold til “Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.” (LOV nr 575 af 09/06/2006) nedsættes et pædagogisk råd, på Midtfyns Gymnasium benævnt Pædagogisk Råd & Forum (nedenfor benævnt PRF).

Stk. 2. Pædagogisk Råd & Forum består af rektor og alle skolens lærere.

Stk. 3. Alle PRFs medlemmer kan deltage under drøftelse af punkter, der er sat på dagsordenen.

Stk. 4. PRF er rådgivende for skolens rektor.

Stk. 5. Der er mødepligt for skolens lærere til møder i PRF. Er man forhindret i at deltage i et møde, anmodes om tjenestefrihed hos rektor.

Valg til koordinations- og samarbejdsudvalget

§ 2. PRF ledes af et koordinationsudvalg (KU) med tre medlemmer bestående af 2 lærerrepræsentanter der vælges af PRF og en lærerrepræsentant fra Strategiudvalget. KU konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.

Stk. 2. Valget i henhold til stk. 1 foretages på et møde i foråret efter nedsættelsen af udvalg i henhold til § 8, stk. 7 og gælder for det efterfølgende skoleår.

Stk. 3. PRF vælger lærerrepræsentanter til SU og SUs underudvalg i henhold til de regler, der fastsættes herom i disse udvalgs forretningsorden.

Indkaldelse til møder

§ 3. Formanden sammenkalder PRF mindst to gange pr. semester, og han skal sammenkalde det, når rektor eller mindst en femtedel af PRFs medlemmer kræver det.

Stk. 2. Formanden fastsætter dagsordenen og meddeler denne på Fronter senest 3 hverdage før mødet.

Stk. 3. Koordinationsudvalget kan kræve skriftligt oplæg til punkter på dagsordenen, såfremt det skønnes, at et sådant oplæg vil fremme en rimelig debat og et rimeligt forbrug af mødetid.

Stk. 4. Bilagsmateriale til et givent punkt på dagsordenen skal foreligge senest 3 hverdage før mødet. Punktet kan tages af dagsordenen, hvis denne frist ikke overholdes. 

Stk. 5. PRFs medlemmer kan stille forslag til dagsordenen senest 7 hverdage før mødet. Samme ret har elevrådet. Forslaget kan afvises, hvis denne frist ikke overholdes. Hertil kommer et estimat over tidsforbrug + kategori – jf. Stk.6.

Stk. 6. KU inddeler punkterne i tre kategorier:

1) Ren orientering med mulighed for uddybende spørgsmål, men ingen diskussion.

2) Orientering med kort debat og/eller vedtagelse. Kan bruges til at orientere om problemstillinger. Det vurderes om problemstillingerne evt. er så centrale, at de bringes op på næste forum.

3) Forum med centrale problemstillinger, der tages op til debat.

Stk. 7. KU forbeholder sig ret til at udskyde punkter, hvis det vurderes, at punkterne ikke kan nås. De punkter, der først kommer ind, bliver først sat på dagsordenen.

Stk.8. I starten og slutningen af året orienterer skolens udvalg om deres arbejde. KU sætter punktet på dagsordenen.

Stk. 9. Medlemmer af skolens tekniske og administrative personalegruppe samt repræsentanter for skolens elevråd kan af Koordinationsudvalget indbydes til at deltage i de enkelte møder eller ved behandlingen af enkelte dagsordenpunkter.

PRFs udtalelser

§ 4. PRF har en generel ret til at udtale sig om pædagogiske emner, og pligt til at udtale sig vedrørende emner, som rektor forelægger PRF til udtalelse.

Stk. 2. PRFs udtalelser meddeles rektor ved referat på Fronter.

PRFs opgaver

§ 5. Koordinationsudvalget skal sørge for, at emner vedrørende centrale forhold omkring undervisning, pædagogik samt skolens udvikling og overordnede strategi sættes på dagsordenen.

Stk. 2. Koordinationsudvalget skal sørge for, at flg. emner sættes på dagsordenen:

  • Skolens undervisningstilbud.
  • Time- og fagfordelingsplaner.
  • Stillingsopslag for så vidt angår fagkombination.

Uddelegering af beslutninger til KU

§ 6. Når det pga. ferier og undervisningsfrie perioder er umuligt at sammenkalde PRF, kan koordinationsudvalget udtale sig på PRFs vegne.

Stk. 2. Hvis det på forhånd må formodes, at PRF har vanskeligt ved at mødes og udtale sig i en bestemt sag af ovenstående grund, bør PRF på et forudgående møde drøfte, om man vil indkaldes til møde under alle omstændigheder, eller om man vil uddelegere kompetencen til koordinationsudvalget.

Mødeforløb: mødeleder, punkter på dagsordenen og afstemning

§ 7. Ethvert medlem af koordinationsudvalget kan være mødeleder. Koordinationsudvalget afgør selv, hvem der er mødeleder.

Stk. 2. Fremkommer der om et emne to eller flere forslag til udtalelse, som indholdsmæssigt er i modstrid med hinanden, stemmes efter debat først om det mest vidtgående forslag og så fremdeles.

Stk. 3. Ændringsforslag til hovedforslag bringes først til afstemning. Derefter stemmes om det oprindelige forslag.

Stk. 4. Finder mødelederen, at forhandlingen af et punkt trækker urimeligt i langdrag, kan han kræve forhandlingen afsluttet inden for et af ham/hende fastsat tidsrum. Derefter lukkes der for talerlisten. Denne beslutning kan kræves sat under afstemning.

Stk. 5. PRF er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. PRFs udtalelser besluttes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme udslagsgivende. Alle beslutninger samt hovedsynspunkter fra diskussionen føres til referat. Er der afholdt afstemning, angives afstemningens emne samt antal stemmer for, imod og hverken for eller imod. Mindretallet kan forlange, at afvigende meninger efter kort diktat tilføjes referatet.

Stk. 6. Det punkt, der behandles 15 minutter før sluttidspunkt for mødet, er mødets sidste bortset fra “Eventuelt”.

Stk. 7. Under punktet “Eventuelt” kan der kun bringes korte meddelelser. Der kan ikke bringes punkter til debat eller afstemning.

Ad hoc-udvalg

§ 8. PRF kan nedsætte ad hoc-udvalg.

Stk. 2. Et ad hoc-udvalg nedsat af PRF formulerer sit kommissorium, der vedtages af PRF.

Stk. 3. Ad hoc-udvalgene er ansvarlige over for PRF. Såfremt KU skønner det relevant, kan udvalg pålægges at fremlægge en sag i PRF.