De enkelte udvalg

Strategiudvalg

Arbejdsområde og kompetence

Strategiudvalg står for i samspil med ledelse, bestyrelse og skolens medarbejdere at udarbejde en samlet strategi og handleplan, der både integrerer det pædagogiske, det økonomisk/praktiske og det skolestrategiske. Strategiudvalget erstatter nuværende Pædagogisk Udvalg og Udviklingsudvalg.

Strategiudvalget står således for at udarbejde de overordnede linjer for:

 • Pædagogisk udvikling (udviklingsprojekter ift. undervisningen og udvikling af studieretningsgymnasiet)
 • Kompetenceudvikling af lærerne ift. udfordringer i undervisningen og reformens krav.
 • Kvalitetsarbejde i henhold til bekendtgørelsen herom
 • Ekstern kommunikation
 • Budget og prioritering af ressourcer
 • “Årshjul” for møder om budgetter og strategi

Konkrete indsats- og arbejdsområder kan helt eller delvis overlades til projektarbejdsgrupper, som nedsættes i PRF (se nedenfor). Strategiudvalget fastlægger i samarbejde med projektgruppen kompetence, tidsplan og kommissorium. Det er strategiudvalgets ansvar at projekterne holder sig inden for de overordnede linjer og hermed sikre strategisk retning, ligesom udvalget kan initiere indsatser, som “passer ind i” skolens strategi.

Etableringen af dette udvalg kan ses som en delvis overgang til en projektorganisation, hvor nogle områder en oplagte arbejdsopgaver for projektgrupper (f. eks. udviklingsprojekter ift. undervisningen: skriftlighed, undervisningsdifferentiering, udvikling af selvstændige arbejdsformer, elevernes forberedelseskultur, mv.), medens andre opgaver er bedst placeret i Strategiudvalget (f. eks. budget, opfyldelse af kvalitetsbekendtgørelsens krav, strategier for ekstern kommunikation, mv.).

Kommunikation

Udvalget indhenter til udarbejdelsen af strategierne input fra bestyrelse, ledelse, faggrupper og øvrige relevante grupper i huset. Projektgrupperne nedsættes på PRF. Strategiudvalget har til opgave at sikre, at projektgruppernes strategiske initiativer behandles på PRF, således at drøftelse af pædagogisk udviklingsarbejde får en central placering i PRFs arbejde. Præsentation på PRF gælder naturligvis også for opgaver, som udvalget “selv” tager sig af.

Udvalgets sammensætning

 • Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen
 • Webredaktør
 • 3 lærere (heraf en fra KU)
 • 2 elever
 • 2 ledelsesrepræsentanter
 • Økonomimedarbejder
 • Projektarbejdsgrupper

Arbejdsområde og kompetence

Gruppernes arbejdsområde beskrives endeligt i et samarbejde mellem strategiudvalg og projektgruppe. I forbindelse med projektarbejdsgruppens dannelse kan gruppens arbejdsområde og kompetence drøftes i PRF.

Kommunikation

Projektarbejdsgrupperne præsenterer PRF for konkrete initiativer og resultater af deres arbejde.

Projektarbejdsgruppernes sammensætning

 • 0-2 elever
 • 1-3 lærere
 • 0-1 ledelsesrepræsentanter

Koordinationsudvalget

 1. Udvalgets sammensætning
  • Udvalget har tre medlemmer
  • 1 repræsentant fra STU (strategiudvalg)
  • 2 lærerrepræsentanter fra PRF
 2. Arbejdsområde og kompetence
  • Organisere arrangementer og møder i PRF
  • Koordination mellem STU og flere udvalg
  • Udarbejde dagsorden for og lede arrangementer og møder i PRF
  • Et af Koordinationsudvalgets medlemmer er formand for PRF
  • Koordinationsudvalget afholder formøde med rektor før møder i PRF
 3. Antal møder
  • Efter behov

Aktivitetsudvalget

 1. Udvalgets sammensætning
  • 3 lærere
  • 3 elever
  • 1 TAP
  • 1 ledelsesrepræsentant
 2. Arbejdsområde og kompetence
  • Drøfte og planlægge fællesarrangementer, idrætsdage, aktivitetsdage, teater/musicals, koncerter fester, elevcafé, skolesamlinger juleafslutnig, lektiecafé, sidste skoledag mm.
 3. Antal møder
  • Efter behov
 4. Underudvalg
  • Årsfestudvalg. Aktivitetsudvalget foranlediger, at PRF vælger lærrerrepræsentanter til et sådant. Det er ikke tanken, at medlemmerne skal udføre alt det praktiske arbejde omkring de arrangementer, som udvalget varetager. Nogle opgaver realiseres via ad hoc-udvalg.

Biblioteksudvalget

 1. Udvalgets sammensætning
  • Skolebibliotekaren
  • 3 lærere
  • 1 TAP
  • 2 elev
  • 1 ledelsesrepræsentant
 2. Arbejdsområde og kompetence
  • Biblioteksudvalget er rådgivende for bibliotekaren vedr. daglig drift og budget samt tiltag i forhold til bibliotekets indretning og aktiviteter.
  • Pædadgogisk formidling og koordinering mellem bibliotek, administration, lærere, elever og ledelse.
 3. Antal møder
  • Efter behov

Æstetikudvalget

 1. Udvalgets sammensætning
  • 1 elev
  • 1 TAP
  • 3 lærere
  • 1 ledelsesrepræsentant
 2. Arbejdsområde og kompetence
  • Være opmærksom på skolens æstetiske fremtoning.
  • Tage vare på udsmykningen af skolen i det daglige.
  • Søge fondsmidler til indkøb af ny kunst. Såvel fundraising som indkøb af større nyanskaffelser og opsætning af større udstillinger finder sted i samråd med ledelsen.
 3. Antal møder
  • Efter behov