Orientering om regler for eksamen på Midtfyns Gymnasium

I dette dokument kan du læse om de vigtigste regler for eksamen på Midtfyns Gymnasium. Vi gennemgår de officielle regler for eksamen, som det fastsættes i ministeriets bekendtgørelse, og uddyber, hvilken betydning dette har for, hvordan måden vi organiserer eksamen og prøver på Midtfyns Gymnasium, herunder hvor mange eksaminer, man skal have, hvilke hjælpemidler man må bruge, hvilke regler, der gælder ved sygdom og meget andet.

Regelgrundlaget

Reglerne for eksamen i gymnasiet er fastsat af ministeriet for Børne- og Undervisningsministeriet

 1. BEK nr. 343 af 08/04/2016 (Gældende) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms­ og voksenuddannelser (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343)
 2. BEK nr. 1276 af 27/11/2017 (Gældende)
  Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1276)
 • BEK nr. 224 af 19/03/2018 (Gældende)
  Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/224)

Formålet med eksamen

Formålet med at afholde prøver og eksamen i gymnasiet er ”… at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen” (I. §1)

Du kan i det følgende læse om, hvordan vi på Midtfyns Gymnasium organiserer prøver og eksamen med henblik på at leve op til dette formål. Vi skelner ikke mellem prøver og eksaminer i nedenstående fremstilling.

Praktiske og proceduremæssige forhold

Eksamensperioden udmeldes hvert år af ministeriet. Den løber normalt fra midt i maj til slutningen af juni. Såvel eksamensperiode som individuelle prøvetidspunkter vil fremgå af skolens studieadministrative system (Lectio). Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, man følger undervisningen i, hvis man lever op til kravene i de pågældende fag.

I alt skal du i løbet gymnasiet have været udtrukket til 10 eksaminer, hvis du har fire fag på A-niveau. Der skal være mindst 3 skriftlige prøver og mindst 3 mundtlige prøver udover SRP. For hvert ekstra A-niveau-fag tilføjes en ekstra eksamen. Altså udtrækkes du til 11 prøver, hvis du har 5 A-niveau-fag. Ved slutningen af 2.g skal du have været til 3 eksaminer.

Ud over de officielle eksaminer afholdes et antal interne prøver, bl.a. prøve i naturvidenskabeligt grundforløb og i almen sprogforståelse ved slutningen af grundforløbet, samt årsprøver i alle studieretningsfagene.

Prøveafholdelse

Kom i god tid

”En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende” (I. §16)

Hvis du kommer for sent, har du ikke krav på at aflægge prøven. Dog kan rektor i ganske særlige tilfælde tillade, at du alligevel deltager. Kom derfor i god tid:

Mødetid ved skriftlige prøver:    Senest 20 minutter før prøvens start

Mødetid ved mundtlige prøver: Senest én eksaminationstid tidligere end den planlagte

Hvis du kan se, at du ikke kan møde til det planlagte tidspunkt, er det vigtigt at du straks ringer til skolens kontor.

Hvis du ønsker at bytte tid med en anden elev, skal I begge henvende jer til skolens kontor.

Sygdom og sygeeksamen

Hvis du bliver syg til en prøve, skal du med det samme ringe til skolens kontor. Du skal også kontakte din læge og bede om en lægeerklæring på at du er syg. Du skal selv betale for lægeerklæringen. Sygemeldingen senest på eksamensdagen er en forudsætning for at du kan komme til sygeeksamen.

Særlige prøvevilkår

Rektor kan tilbyde særlige prøvevilkår for elever med specifikke vanskeligheder/handicap. De særlige prøvevilkår kan bestå i forlænget forberedelsestid og/eller eksaminationstid samt adgang til særlige hjælpemidler. Du skal i god tid inden eksamen kontakte din læsevejleder eller studievejleder, hvis du vil ansøge om særlige prøvevilkår.

Hjælpemidler

”Under en prøve i de gymnasiale uddannelser er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.” (III. §1)

Du skal selv medbringe dine hjælpemidler, dvs. computer, lommeregner, blyant, kuglepen osv. Og du er selv ansvarlig for at udstyret er velfungerende. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for at hjælpe dig med tekniske problemer under prøven. Svigter din computer, skal du være indstillet på at fortsætte med kuglepen eller blyant og papir.

Til eksamen i matematik udleveres den formelsamling, der må bruges.

Internetadgang

Ved skriftlige prøver, hvor prøven hentes og afleveres på netprøver.dk er adgang til internettet nødvendig. Du skal her benytte skolens trådløse net. Ellers er internetadgang ikke tilladt hverken ved mundtlige eller skriftlige prøver.

Derfor skal undervisningsmidler (bøger, kompendier, kopier), der er brugt i undervisningen, notater, gamle opgavebesvarelser medbringes enten i fysisk form eller downloadet til din computer. Du skal også selv medbringe hovedtelefoner efter behov.

Der kan dog være mulighed for digital adgang til undervisningsmateriale, som har været anvendt i undervisningen, men ikke kan medbringes og opbevares lokalt (fx i- og e-bøger, online ordbøger). Dette skal i så fald fremgå af undervisningsbeskrivelsen. Det er faglæreren, der afgør om adgang skal være tilladt.

Snyd og anden overtrædelse af eksamensreglerne

Det betragtes som snyd, hvis man forsøger uretmæssigt at skaffe sig hjælp eller hjælpe andre, fx ved at benytte ulovlige hjælpemidler eller ved at kommunikere med andre under eksaminationen eller forberedelsen.  Ved alle skriftlige prøver skal du bekræfte, at ”opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp” (I. §20 stk. 5). Det er også snyd, hvis man i en besvarelse skriver noget, som er taget et andet sted fra, uden at man tydeligt gør opmærksom på, at der er tale om et citat. Du må heller ikke aflevere en besvarelse til skriftlig eksamen, som du selv tidligere har lavet, men du må godt bruge små afsnit af noget, som du har skrevet før, hvis du citerer efter de normale regler. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne bortvises fra prøven. Se i øvrigt I. §20.

Elektronisk monitorering af eksamen

Skolen er forpligtet til at tilrettelægge prøverne ” … under forhold, der er egnede til at udelukke at eksaminanderne kommunikerer utilsigtet, anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller i øvrigt overtræder eksamensreglerne” (II. §5)

Skolen forbeholder sig derfor retten til at undersøge din færden på internettet under prøverne.

Du skal under hele eksamen benytte skolens it-netværk og det monitoreringsprogram (ExamCookie), som skolen har valgt at bruge. Desuden skal du logge ind med dit eget personlige password.

Der er udarbejdet en skriftlig information til eleverne om ExamCookie, herunder om hvordan de oplysninger om eleven, som programmet indsamler, opbevares. Denne information er lavet som et bilag til skolens eksamensregler. Opfylder man ikke ovenstående krav, er det et brud på eksamensreglerne, og man kan bortvises fra eksamen.

Hvis der opstår mistanke om eksamenssnyd, har skolen ret til at undersøge søgehistorikken på logfilen over trafik. Hvis du benytter en anden adgang til internettet (fx via din egen telefon), vil det blive opfattet som et bevidst forsøg på at skaffe sig adgang til ikke tilladte hjælpemidler og kan derfor medføre bortvisning fra eksamen.

Klager

Hvis man mener, at man ikke er blevet korrekt behandlet af skolen, kan man klage. Reglerne er lidt indviklede, men det er rektors opgave at vejlede elever i en evt. klagesag. Det er en god ide at tale med faglæreren og/eller med rektor, før en evt. klage formuleres. Fristen for en klage over eksamen er 2 uger efter, at karakteren er meddelt. Den frist kan der ikke dispenseres fra.

Man kan klage over bedømmelsen (hvis man synes karakteren er for lav), over eksamensforløbet (altså den måde eksamen er foregået på) eller over eksaminationsgrundlaget (fx udformningen af eksamens-spørgsmålet). Rektor afgør, om klagen skal afvises som åbenbart grundløs, eller om den skal fremmes (dvs. behandles videre). En klage skal være skriftlig og begrundet, og den skal ”… nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse” (I. § 48). Det er altså ikke nok at skrive, at man mener besvarelsen er til mere end 02.

Afgørelse af klagen kan være ombedømmelse, tilbud om en ny prøve, eller at klageren ikke får medhold. Hvis en opgave sendes til ombedømmelse, vil det være den nye karakter, der bliver den gældende – også selv om den oprindelige karakter var højere.

Afgørelsen i en evt. klagesag sendes via e-boks.

Bilag til eksamensreglerne:

Instruktion til eleverne om anvendelse af programmet ExamCookie til skriftlig eksamen

Det er vigtigt, at eleven til eksamen (mundtlig såvel som skriftlig) ikke benytter andre hjælpemidler end dem, som det udtrykkeligt er aftalt, at det er lovligt at bruge. Det fremgår af skolens generelle eksamens-regler. Eleven må heller ikke under eksamen kunne kommunikere med andre. Begrundelsen er naturligvis, at eksamensresultatet skal afspejle elevens kunnen – ikke hvad andre kan. Skolens eksamensregler bidrager til, at kravene for eksamen er de samme i hele landet. Anvendelsen af programmet ExamCookie skal forhindre eleverne i at snyde (benytte uretmæssig hjælp), men programmet kan samtidig bruges af eleven til at dokumentere, at eleven ikke har benyttet sig af uretmæssig hjælp under eksamen.

Til alle de skriftlige eksamensbegivenheder, skal eleven aktivere programmet ExamCookie på sin computer. ExamCookie er et program, der elektronisk overvåger al aktivitet på elevens computer ved med korte mellemrum at tage billeder af hvad der foregår på skærmen. Billederne gemmes i en log i 3 måneder og kan findes frem, hvis der opstår mistanke om, at eleven har forsøgt at skaffe sig uretmæssig hjælp i form af hjælpemidler (fx oversættelsesprogrammer) eller ved at kommunikere med andre under eksamen.

Eleven downloader selv ExamCookie til sin computer og aktiverer programmet, lige inden eksamen går i gang. Programmet skal være aktivt under hele eksamen – hvis eleven logger af i utide, vil det fremgå af loggen for ExamCookie, og eleven risikerer at blive anklaget for at snyde. Eleven logger på programmet med sit Unilogin. Programmet deaktiverer sig selv, når eksaminationstiden er udløbet. Hvis eleven forlader eksamen inden tiden er udløbet, kan eleven selv deaktivere programmet.

ExamCookie har udarbejdet en udførlig instruktion i hvordan man benytter programmet på deres hjemmesides FAQ-sektion: https://www.examcookie.dk/faq/ . Eleven opfordres til i god tid at sætte sig ind i hvordan programmet virker, og hvilke krav det stiller til elevens computer.

Lovhjemmel

Skolens hjemmel til at kræve, at eleven bruger ExamCookie fremgår af ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamener i de gymnasiale uddannelser” www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1276  

 • 5. Institutionen tilrettelægger gennemførelsen af prøverne, så de kan gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet, anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller i øvrigt overtræder eksamensreglerne.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte nærmere regler for afholdelse af prøverne (lokale eksamensregler).

Stk. 3. De lokale eksamensregler kan bl.a. indeholde regler om tilsyn, afvikling, fremmøde, adgang til internettet efter § 6, stk. 4-5, brug af cloud-tjenester, overvågning og logning af netværksaktivitet, monitorering af eksaminandernes computere/tablets mv. og brug af elektroniske enheder i øvrigt.

Stk. 4. Institutionen informerer eksaminanderne om eksamensreglerne på en måde, som i forhold til de lokale forhold bedst bidrager til, at eksaminanderne er opmærksomme på vigtigheden af, at de overholder reglerne.

Behandling af personlige oplysninger

ExamCookie indsamler følgende personoplysninger fra eleven:

 • Elevens fulde navn
 • Elevens klasse samt eventuelle hold
 • Elevens skole & årgang
 • Elevens eksamensplan
 • Elevens UNI-Login bruger ID til identificering af hver elev som unik bruger
 • Elevens personnummer

Under selve eksamen registreres følgende oplysninger:

 • Relevante skærmbilleder (browser-historik)
 • Procesliste
 • Ny kopieret tekst og billeder i computerens clipboard
 • Programmer anvendt i front på computeren
 • URL-adresser anvendt under eksamen

Programmet afsender løbende information om ovenstående, men der indsamles ikke andre personlige oplysninger om eleven, medmindre eleven selv eksponerer egne (evt. følsomme) oplysninger på skærmen under eksamen (billeder, korrespondance osv.). Sådanne oplysninger er imidlertid ikke relevante under eksamen, og det er derfor elevens eget ansvar ikke at eksponere ikke-relevante oplysninger på skærmen.

Oplysningerne om eleven opbevares sammen med billederne af aktiviteten på elevens computer i 3 måneder hos ExamCookie ApS. Det er udelukkende de dertil betroede medarbejdere på ExamCookie ApS, der sammen med skolens eksamensansvarlige har adgang til oplysningerne om eleven, herunder billederne fra elevens computer. Det fremgår af ovennævnte FAQ hvordan oplysningerne om eleven opbevares, og hvordan de automatisk slettes efter 3 måneder. Hjemmesidens FAQ oplyser også om elevens rettigheder ifm. benyttelsen af ExamCookie, herunder indsigt i hvad der er indsamlet af oplysninger om eleven.