Opfølgningsplan

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser § 4 skal skolen på grundlag af selvevaluering udarbejde skriftlige opfølgningsplaner, som minimum hvert 3. år, der kan realiseres inden for den gymnasiale lovgivning og de økonomiske rammer for den enkelte uddannelse.

Stk. 2. Opfølgningsplanen skal hvile på den dokumentation, der er fremkommet i forbindelse med selvevalueringen, og skal indeholde ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. Det skal tillige fremgå af opfølgningsplanen, hvilke handlinger institutionen iværksætter som led i opfølgningen og inden for hvilken tidsplan, handlingerne vil blive iværksat.

Stk. 3. De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelige på institutionen og på institutionens hjemmeside.

Opfølgningsplanen fremgår af gymnasiets UDVIKLINGSPLAN.