Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af de humanistiske, de naturvidenskabelige og de samfundsvidenskabelige fag i gymnasiet. Samarbejdet strækker sig over alle tre år, og formålet er at udfordre elevernes kreative evner og kritiske sans og styrke deres evne til at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og deres egen udvikling.

I faget arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle faglige hovedområder. Opgaven består således i at sætte eleverne i stand til at trække på deres viden fra forskellige fag og fagområder til belysning af et givet emne.

Almen studieforberedelse er opbygget af en række emneforløb, hvori fag fra de forskellige hovedområder betragter det samme emne. Summen af emneforløb skal give den enkelte elev sammenhæng og overblik og forudsætninger for at vurdere skiftende tiders tankemønstre, centrale forestillinger, samfundsmæssige problemstillinger og videnskabelige, teknologiske og kunstneriske gennembrud.

I almen studieforberedelse skal hver enkelt elev – i samarbejde med de forskellige lærerteams – løbende lave en studierapport over sit arbejde med faget. Studierapporten indeholder en oversigt over de forskellige emneforløb, anvendte produktformer, evalueringer m.m.

I slutningen af 2.g. gennemføres et emneforløb med en synopsis under prøvelignende former, og i sidste halvdel af 3.g. afholdes en afsluttende prøve i form af en synopsis og en efterfølgende mundtlig prøve. Der gives en selvstændig medtællende karakter for prøven.

Du kan læse mere om AT på Undervisningsministeriets hjemmeside.