Generelle forhold vedrørende uddannelsen

7962Overgang fra grundskolen til gymnasiet og progression i undervisningen

Midtfyns Gymnasium iværksætter ved opstarten et særligt forløb for nye 1.g-elever. I dette introforløb præsenteres det faglige arbejde og kulturen på gymnasiet. Introforløbet evalueres i oktober ved en spørgeskemaundersøgelse.

De tre tværgående forløb i grundforløbet, naturvidenskabeligt grundforløb, almen studieforberedelse og almen sprogforståelse har karakter af introduktion for de følgende 2½ års uddannelse. Disse evalueres ved en spørgeskemaundersøgelse. Se desuden “Evaluering af studieplanen”.

Undervisnings- og arbejdsformers understøttelse af udviklingen fra elev til studerende

Se “Evaluering af studieplanen”.

Undervisnings- og arbejdsformers sammenhæng med aktuelle behov og erfaringer i de videregående uddannelser

I Midtfyns Gymnasiums bestyrelse sidder udnævnt ved selvsupplering en studerende fra SDU, som er student fra gymnasiet. I bestyrelsens løbende strategiarbejde medtænkes hermed behov og erfaringer fra de videregående uddannelser.

Afgangsklasserne tilbydes hvert år brobygningsforløb af 3 dages varighed på Syddansk Universitet og en lang række uddannelser. De deltagende elevers erfaringer opsamles systematisk.

Overgangsfrekvenser og gennemførelsesprocenter

Gymnasiet holder sig ajour med statistikker for overgangsfrekvens og gennemførelsesprocenter for gymnasiets tidligere elever på de videregående uddannelser. Statistikkerne indgår i overvejelserne bag justeringer af skolens udbud af studieretninger, fag og niveauer.

Elevernes vurdering af uddannelsesforløbets tilrettelæggelse

3g eleverne evaluerer hvert år det 3-årige forløb i en større skriftlig evaluering, som er grundlag for opfølgningsplaner. Jf. desuden evaluering af studieplanen, AT, NV og undervisningsevaluering.

Faglig og pædagogisk ajourføring af lærernes kvalifikationer

På skolens budget afsættes en årlig ramme til efteruddannelse af lærerne. Efteruddannelsen afvikles i form af interne, skolebaserede kurser eller eksterne kurser i ind- eller udland. Kursusdeltagelse finder sted på grundlag af individuelle behov, faggruppeprioriteringer, i relation til skolens indsatsområder, efter udvalgsindstilling eller på ledelsens foranledning.

Inddragelse af eksterne evalueringer

Rektor følger udviklingen i karaktergivningen ved studentereksamen og følger op på evt. markante udsving.

Den enkelte kollega holdes orienteret om censorindberetninger, og rektor følger om nødvendigt op på disse.

Evalueringer afholdt af UVM eller på UVMs foranledning følges op af ledelsen, som kan overlade yderligere opfølgning til relevante udvalg. Karakterstatistikker fra STUK inddrages i faggruppernes didaktiske udviklingsarbejde.

Oversigt

En oversigt over de generelle forhold vedrørende uddannelsen findes ved at følge linket. Oversigten indeholder oplysninger om ansvarlig for evalueringen, hvem der evaluerer, hvornår og hvordan der evalueres, evalueringens respondenter samt opfølgning og synliggørelse af evalueringen.