System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

7962LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 (Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser) samt Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (LOV nr 593 af 24/06/2005 og LBK nr. 771 af 10/06/2015).

FORMÅL

I formålet med kvalitetsarbejdet skelner Midtfyns Gymnasium mellem et internt og eksternt fokus. 

DET INTERNE FOKUS

Kvalitetssystemet er et redskab, der på en systematisk måde skal frembringe et grundlag for den interne refleksion i relevante fora på skolen med henblik på at skabe en lokalt forankret udvikling og organisatorisk læring. Kvalitetssystemet skal udvikle organisationskulturen, idet det anvendes til at skabe en fælles forståelse af de målsætninger, vi arbejder efter, de prioriteringer, vi foretager, og de resultater, vi opnår.

DET EKSTERNE FOKUS

Kvalitetssystemet er et redskab, der på en systematisk måde informerer om og dokumenterer skolens praksis og målopfyldelse over for brugere, interessenter, aftagerinstitutioner og Undervisningsministeriet.

Kvalitetssystemet producerer dokumentation om resultater over for Undervisningsministeriet og Institutionsstyren til brug for den løbende dialog om de mål og midler, der er i spil på området.

VÆRDIGRUNDLAG OG STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Kvalitetsudviklingen og resultatvurderingen tager i lighed med skolens øvrige aktiviteter udgangspunkt i skolens værdigrundlag og målsætning.

I skolens værdigrundlag formuleres det bl. a., at vi på Midtfyns Gymnasium

”…… gennem stadige refleksioner over mål og midler (ønsker) at skabe et dynamisk uddannelsesmiljø præget af et kontinuerligt pædagogisk udviklingsarbejde, som både elever og lærere tager del i.”

Formålet med Midtfyns Gymnasiums kvalitetsarbejde er først og fremmest en fremadrettet kvalitetsudvikling og skoleudvikling. Arbejdet foregår i en dialog mellem elever, lærere og ledelse, ligesom relevante råd og udvalg deltager.

Det systematiske kvalitetsarbejde er bredt funderet, dvs. det er en integreret del af hverdagen for alle aktører på skolen. Det er et centralt mål, at eleverne sikres en fremtrædende rolle i Midtfyns Gymnasiums kvalitetsarbejde.

LEDELSESORGANISERING

Rektor har det overordnede ansvar for skolens pædagogiske og faglige arbejde.

Vicerektor er ledelsesansvarlig for kvalitetsarbejdet.

Organisation og ansvar for gymnasiets arbejdsområder fremgår af skolens organisationsplan.

KVALITETSARBEJDET

Midtfyns Gymnasiums kvalitetssystem beskriver for hvert område procedurer for, hvordan indsatsområder og nøgleområder udvælges, hvordan og hvornår evalueringen finder sted, samt hvordan der følges op på evalueringen og rapporteres/synliggøres på hjemmesiden.

A. Definition af evalueringsområder

I arbejdet med kvalitetsudvikling er det naturligt at tage udgangspunkt i de mål, som er fastlagt i gymnasiebekendtgørelsen og i Midtfyns Gymnasiums målsætning.

Evalueringsområder og nøgleområder kan udvælges fra alle niveauer og områder på skolen: undervisning, ledelse, administration, efteruddannelse, målsætning, teamsamarbejde, kommunikation m.v.

Ved beslutning af evalueringsområder og nøgleområder beskrives kort hidtidig praksis på området. Ny målsætning, aktivitets- og handleplaner beskrives for den for området aktuelle tidshorisont.

B. Evaluering

Kvalitetssystemet beskriver konkrete operative kvalitetsmål, hvem der evaluerer, hvem der responderer, hvad tidshorisonten er og hvordan der evalueres.

Evalueringsmetoden afhænger af formålet og karakteren af det område der skal evalueres. Der skelnes mellem formative og summative evalueringer, ligesom der kan foretages “punktmålinger”, f. eks. interview med 2 elever pr. klasse, eller “barometermålinger”, hvor alle berørte responderer, f. eks. i spørgeskemaundersøgelse.

Indenfor tidshorisonten opereres med indikatorer, som viser, om det går den rigtige vej i forhold til målopfyldelsen.

C. Opfølgningsplan

Iflg. ”Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser” skal der mindst hvert 3. år udarbejdes skriftlige opfølgningsplaner, der skal hvile på den dokumentation, der er fremkommet under evalueringen. Det er imidlertid Midtfyns Gymnasiums målsætning, at praksis på de centrale områder justeres hvert år.