Værd at vide om undervisning og eksamen

8047Bøger

Bøger til undervisning stilles til rådighed af skolen. Udleverede bøger skal indbindes, du skal skrive navn i og evt. bortkomne bøger skal erstattes. Lærerne udleverer bøgerne, og du skal altid skrive under på en kvitteringsliste, når du modtager en bog. Når en bog hjemkaldes, skal du selv sørge for at aflevere den på bogkontoret i blok 1. Ved afleveringen modtager du en kvittering, som det er en god ide at gemme.

I Ludus kan du se en liste over både de hjemkaldte bøger og de bøger, du alt i alt har fået udleveret. Hvis du mener, der er fejl i denne liste, skal du straks meddele det til bogkontoret. Det er vigtigt, at du hurtigt afleverer de hjemkaldte bøger, da andre klasser skal bruge dem.

Du kan låne enkeltbøger i forbindelse med opgaveskrivning, men kun gennem bogkontoret.

Bogkontorets åbningstid er hver dag i spisefrikvarteret: kl. 11.40 – 12.10, hvor du træffer den ansvarlige Grethe Jørgensen.

Computer

IT indgår i undervisningen i alle fag og langt de fleste opgaver skal afleveres elektronisk og bliver rettet elektronisk. Ved eksamen og andre prøver kan man vælge at bruge computer. Inden første prøve vil du blive grundigt informeret om regler og vilkår for dette.

Eksamen

Studentereksamen tages over alle tre år. Det vil sige, at du allerede kan komme op i dit første studentereksamensfag i 1.g. Efter 3.g har alle studenter været til eksamen i alt 10 gange. Nogle eksaminer er skriftlige, og nogle er mundtlige. Du kommer ikke til eksamen i alle fag, dette bestemmes af Undervisningsministeriet.

Eksamenstræning

Skolen gennemfører hvert år et kursus for elever med eksamensangst. Undervisningen foregår efter skoletid. Studievejlederne informerer nærmere.

Fravær

Der er mødepligt til alle former for undervisning og til fællestimer. Der er endvidere pligt til at aflevere de skriftlige opgaver, man får for i de enkelte fag. Derfor fører lærerne – via Ludus – regnskab med de enkelte elevers fravær fra timerne og manglende aflevering af skriftlige opgaver. Bliver forsømmelserne for mange, risikerer man at komme til eksamen i alle fag, eller i alvorlige tilfælde at få frataget sin SU eller blive bortvist fra skolen. Hvis du bliver syg eller af anden grund har været fraværende, skal du forklare baggrunden for fraværet på Ludus. Skolens samlede studie- og ordensregler kan læses her.

Fællesarrangementer

I løbet af et skoleår afholdes der 6 til 8 aktiviteter af forskellig slags. Det kan f.eks. være foredrag om aktuelle emner, musikalske indslag eller teaterforestillinger.

Aktiviteterne sigter mod forskellige elevgrupper. Nogle er for hele skolen, andre for en bestemt årgang og enkelte for specielle hold.

IT-vejledning

Alle nye elevern får IT-introduktion i løbet af de første skoledage. Her får I hjælp til at komme på skolens trådløse netværk og får en introduktion til Ludus og Fronter.

Har du problemer med skolens netværk eller programmer, du skal bruge i undervisningen kan du få hjælp af skolens IT-teknikere. Læs mere om hvor og hvornår, du kan finde teknikerne her.

Karakterer

2 gange i løbet af skoleåret gives der standpunktskarakterer, og ved skoleårets slutning gives årskarakterer. Karaktererne oplyses på Ludus. Information om karakterskalaen kan findes her.

Lektieværksted

I lektieværkstedet er der hjælp at hente i bl.a. matematik, fysik og sprogfagene. Af oversigten her fremgår det, hvilke fag der tilbydes fra gang til gang. Du kan også bede om hjælp i bestemte fag på bestemte tidspunkter. 

Læs mere om lektievækstedet her

Lærerforsamling

Lærerforsamlingen består af alle lærere, der underviser i de enkelte klasser. Den behandler elevernes forhold i relation til standpunkt og arbejdsbyrde, og den rådgiver rektor vedrørende tildeling af elevtid til skriftligt arbejde samt i spørgsmål, der vedrører sanktioner overfor forsømmelser og indstilling til eksamen.

LÆRERTEAM

Lærerteam er en gruppe lærere, der i forbindelse med en bestemt klasse løser en række særlige opgaver af f.eks. faglig og pædagogisk karakter. Det er lærerteamets opgave at koordinere implementeringen af studieplaner.

Læse- og skrivevejledning

I gymnasiet skal du læse og skrive meget. Hos skolens læsevejledere, kan du få støtte til at forbedre din læsning og skrivning, hvis du synes, du har problemer med dette. Elever fra alle gymnasiets klassetrin kan henvende sig, og din studievejleder eller en af dine lærere kan formidle kontakten. I introduktionsforløbet vil alle 1.g-elever møde læsevejlederen i forbindelse med en screening/test, der skal afdække stave- og læsefærdigheder. Her vil du på frivillig basis efter behov få tilbudt individuel hjælp til at forbedre dig inden for disse områder.
Læs mere om læsevejlederne her.

Skema

Skema for din undervisning finder du på Ludus. Du kommer ind på Ludus med personligt login via skolens hjemmeside. Det er vigtigt, at du via Ludus holder godt øje med skemaændringer.

Studiecenter / bibliotek

Du kan frit benytte gymnasiets studiecenter i skoledagens løb. I studiecentret er der adgang til 12 computere, hvor du kan søge informationer og litteratur. Udlån fra biblioteket sker ved selvbetjening efter en vejledning, som gives til alle 1.g-klasser i starten af skoleåret. Studiecentret har en afdeling med håndbøger og opslagsværker. Bøgerne her er kun til brug på stedet. Studiecentrets faguddannede bibliotekar Aase Riisberg hjælper dig gerne med at søge materialer på biblioteket. Hvis du har brug for materialer fra andre biblioteker kan det bestilles til dig. Aase vejleder også i litteratur- og informationssøgning på nettet. Bibliotekar Aase Riisberg træffes tirsdag kl. 9-13 og torsdag kl. 9-14.

Studievejledning

Skolens tre studievejledere er Helle Weismann, Lotte Kirkemoe og Vibeke Wulff. De har faste træffetider og kan desuden træffes efter aftale. Studievejledningen har fokus på gennemførslen af gymnasiet. Hver klasse har tilknyttet en studievejleder, der følger klassen i hele gymnasieforløbet. Studievejledningen foregår dels som kollektiv vejledning i klassen og dels ved individuelle samtaler.

Læs mere om studievejlederne her.